top of page

Eym Energy KVKK Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Eym Energy olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Eym Energy tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

    •    İletişim bilgileri (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası): İletişim sağlanması, hizmet taleplerinin karşılanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla.

    •    Kullanım verileri (IP adresi, çerezler, gezinme bilgileri): Web sitesinin performansını artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla.

    •    Finansal bilgiler (kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri): Satış ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve mali işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer dijital platformlarımız üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:

 

    •    Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

    •    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

    •    Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

    •    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

    •    Meşru menfaatlerimiz gereği veri işlemenin zorunlu olması.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. Bu paylaşımlar, veri güvenliği ve gizliliği koruma yükümlülüklerimize uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Saklama süresi sona erdiğinde, kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

6. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

    •    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

    •    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    •    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    •    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    •    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    •    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    •    Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    •    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    •    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz:

 

EYM Energy

E-posta: info@eymenergy.com

Telefon: +902329996327

Adres: 

Adalet Mah. Manas Bulv. No: 47/B

Folkart Towers A Kule K:26 D:2601

Bayraklı / İzmir

bottom of page